Olet tässä

Yritykset ja yhteisöt

Rakennusten käyttäjät, eli toiminnanharjoittajat sekä omistajat ja haltijat, ovat velvollisia pitämään rakennuksen ja toiminnan turvallisena.

Heidän on huolehdittava, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;

2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;

3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;

4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

(Pelastuslaki 379/2011, 9§)


Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennnuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
(Pelastuslaki 379/2011 9§)

Myös uloskäytävät ja kulkureiti on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä, niin että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaroital
(Pelastuslaki 379/2011, 10 §)


Yritysten ja yhteisöjen palo- ja pelastusturvalisuuden vahvimpana piirteenä tulee olla onnettomuuksien ennalta ehkäisy ja riskien arviointi.

TUNNISTA toimintaan liittyvät vaaranpaikat ja riskit. Kirjaa ne pelastussuunnitelmaan.

EHKÄISE onnettomuudet ja vaaranpaikat kouluttamalla, ohjeistamalla ja muuttamalla asenteita ja toimintatapoja. Jos mahdollista poista riski, jos ei, pienennä sitä.

VARAUDU onnettomuuksiin kouluttamalla henkilöstä ja hankkimalla rakennukseen ja toimintapaikoille alkusammutus- ja ensiapuvälineistöä..

TOIMI OIKEIN onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Varoita, sammuta, pelasta, hälytä apua numerosta 112, estä lisävahingot ja opasta apu paikalle.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta