Olet tässä

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on ohjeistus yrityksen henkilökunnalle tai kiinteistön asukkaille. Siinä kerrotaan miten toimia hätätilanteissa ja miten varautua sekä ennaltaehkäistä niitä. Suunnitelma on päivitettävä tarvittaessa ja se käydään läpi palotarkastuksen yhteydessä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa, mikäli tällainen harjoittaa toimintaansa samoissa toimitiloissa.

Pelastussuunnitelma tehdään muun muassa vähintään kolmen asunnon asuintaloihin, sairaaloihin, vanhainkoteihin ja muihin hoitolaitoksiin, hotelleihin, suuriin kokoontumis- ja liiketiloihin, yli 50 hengen yrityksiin ja suurehkoihin varasto- ja tuotantotiloihin. Tarkempi lista löytyy pelastuslaista ja -asetuksesta.


Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (379/2011, 15 §)

Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tulee muistaa ottaa huomioon lukijakunta sekä toiminnan erikoispiirteet. Pelastussuunnitelman tulee olla riittävän selkokielinen, jottei sisältö jäisi lukijan silmissä vain sanahelinäksi. Näin onnettomuuksien ehkäisystä saadaan tehokasta.

Riskien kartoittaminen

Pelastussuunnitelman laadinnan keskeinen vaihe on riskien kartoittaminen ja arviointi. Ennalta kartoitettujen riskien torjunta on kaikkien osapuolten kannalta parempi vaihtoehto kuin jo tapahtuneiden onnettomuuksien vahinkojen rajoittaminen jälkikäteen. Riskien arviointiin vaikuttaa luonnollisesti toimintaympäristö; Asunto-osakeyhtiön vaarat ja riskit poikkeavat tyystin vaikkapa sairaalaympäristön tai teollisuuslaitoksen toiminnassa esiintyvistä vaaratekijöistä.

Toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten

Pelastussuunnitelmaan tulee kuitenkin kirjata kaiken varalta toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Näin onnettomuuden sattuessa vahinkoja rajoittava toiminta saadaan käynnistymään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Pelastussuunnitelmassa esiteltyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien tulisikin nimenomaan perustua kartoitettuihin riskeihin.


Pelastussuunnitelman laatimisen tueksi

Sisäministeriö on julkaissut ohjeen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta. Ohjeen tavoitteena on tukea asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen suunnittelua ja toteuttamista sekä pelastussuunnitelman laadintaa.

Lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on tehnyt pelastussuunnitelmamallin, joita pelastuslaitos kehottaa hyödyntämään pelastussuunnitelman laatimisessa.


Hoitolaitoksista ja muista tiloista, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi, on laadittava myös  poistumisturvallisuusselvitys. Selvitys laitetaan pelastussuunnitelman liitteeksi sekä lähetetään pelastuslaitokselle arvioitavaksi. Ohessa poistumisharjoitusmalli, esimerkki oppilaitoksille:


Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle

Pelastussuunnitelmat voi toimittaa pelastuslaitokselle sähköpostitse.

Sivun alkuun

Päivitetty 30.3.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta