Olet tässä

Palotarkastus

Palotarkastuksilla valvotaan

 • rakennuksen tai rakennelman turvallisuutta
 • tarkastuskohteen ympäristön ja olosuhteiden turvallisuutta
 • kiinteistön omistajan tai haltijan varautumista onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun.Palotarkastus

 • on toimitettava asuinrakennuksissa ja niihin henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta rinnastettavissa kohteissa määräajoin
 • on toimitettava kohteissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremman
 • on toimitettava kohteissa ennen toiminnan aloittamista tai kun käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu

Palotarkastus suoritetaan aina alueen pelastusviranomaisen toimesta. Tarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin kohteisiin, ja kohteen edustajan on esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, ja jos palotarkastuksessa tai havaitaan puutteita, on ne määrättävä korjattavaksi. Jos puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika. Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava.

Rakenteellinen paloturvallisuus muodostaa perustan rakennuksen turvalliselle käytölle koko sen käyttöiän. Pelastusviranomaiset valvovat rakenteellista paloturvallisuutta osallistumalla

 • kaavoitukseen
 • rakennuksen suunnitteluun
 • rakennuslupakäsittelyyn
 • rakennuksen käyttöönotto  

Palotarkastukset uusissa ja vanhoissa rakennuksissa ehkäisevät tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. 


Yleinen palotarkastus

Asuinrakennusten tarkastukset suoritetaan säännöllisin väliajoin koko rakennuksen käyttöiän ajan. Asuinrakennusten tarkastukset suoritetaan omavalvontamenettelyllä. Tarkastusväli on 10 vuotta.

Erityiskohteiden palotarkastukset suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti

 • majoitushuoneistoissa
 • hoitolaitoksissa
 • kokoontumis- ja liiketiloissa
 • suurehkoissa tuotanto- tai varastotiloissa
 • tiloissa, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely, valmistus tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle
 • tiloissa, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattiisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. ( Pelastusasetus 15 §)

Väestönsuojien tarkastukset suoritetaan palotarkastuksien yhteydessä.

Palotarkastuksien yhteydessä pelastusviranomaiset tarkastavat myös omatoimiseen varautumiseen kuuluvat kiinteistöjen pelastussuunnitelmat.


Jälkitarkastus

Jälkitarkastus toimitetaan, kun palotarkastuksessa on havaittu huomattavia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita, jotka on määrätty korjattaviksi määräajan kuluessa. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan, että puutteet on korjattu annettujen määräysten mukaisesti.


Ylimääräinen palotarkastus

Pelastusviranomainen voi suorittaa ylimääräisen palotarkastuksen erityisestä syystä, mikäli katsoo siihen olevan aihetta.

Erityinen syy ylimääräiseen palotarkastukseen voi olla esimerkiksi:

 • kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö
 • nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus havaitsemistaan palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista
 • rakennus- tai muu työmaa, josta voi aiheutua huomattavaa palovaaraa
 • kohteen palo- ja henkilöturvallisuuden arvioitu heikentyminen kohteeseen tilapäisesti tulevan suuren henkilömäärän johdosta
 • epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita

Ylimääräinen palotarkastus voidaan myös rajata tietylle paloturvallisuuden osa-alueelle, esimerkiksi

 • sammutus ja pelastustoiminnan edellytysten tarkastamiseen ( operatiivinen tarkastus ) tai
 • poistumisturvallisuuteen


Tarkastuksesta johtuvat toimet


Korjausmääräys

Mikäli kohteessa tavataan paloturvallisuusmääräyksen laiminlyönti, joka ei ole vähäinen tai jota ei heti korjata, on palotarkastuspöytäkirjassa annettava korjausmääräys ja asetettava toimenpiteelle kohtuullinen määräaika. Kohteen omistajaa tai haltijaa on kuultava asian johdosta. Kuulemisesta on hyvä mainita palotarkastuspöytäkirjassa.

Jos tarkastuskohteessa havaitaan sellaisia puutteita, että rakennus olisi tarkastuksen suorittajan mielestä vaarallisena purettava tai siinä olisi suoritettava rakennuslupaa edellyttäviä korjauksia taikka kohteen käyttötarkoitus on oleellisesti muuttunut, on asiasta ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Korjaussuositus

Mikäli kohteessa havaitaan turvallisuutta vaarantava puute, joka on vähäinen tai joka ei johdu määräysten laiminlyönnistä eikä rakennuksen huonosta hoitamisesta, voi tarkastuksen suorittaja antaa suosituksen puutteen korjaamiseksi. Tällainen toimenpide voi tulla kysymykseen, jos kohde ei turvallisuustasoltaan täytä voimassa olevia määräyksiä, mutta sen sijaan täyttää rakennusluvan mukaisen rakentamisajankohdan turvallisuustason.


Toiminnan keskeyttäminen

Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on kunnan pelastusviranomaisella oikeus heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava. Määräykseen on liitettävä edellisen kohdan mukainen valitusosoitus.Sivun alkuun

Päivitetty 30.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta